Hizmet Şözleşmesi

1. TARAFLAR

SATICI

Unvanı: Heal&More Şirketi (www.healandmoreacademy.com platformu sahibi) (Bundan böyle Heal&More olarak anılacaktır.)

Adresi: -

İnternet Sitesi: www.healandmoreacademy.com

E-mail: hello@healandmore.com

Müşteri hizmetleri telefon: +90 534 726 44 86

ALICI

Adı/Soyadı/Unvanı:

Alıcı Mail Adresi:

Adresi:

Telefon:

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu alıcının, Heal&More'e ait www.healandmoreacademy.com web sitesinden, internet ortamında talep ettiği uzaktan eğitim programına ilişkin ürün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların karşılıklı olarak hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

İşbu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte, bir tarafta Heal&More, diğer tarafta ALICI, aralarında mevcut veya ileride verilecek siparişlerin aşağıda tanımlandığı şekilde işbu sözleşme hükümlerine tabi olacağını ve bu sözleşme hükümlerinin adı geçen eğitimlerin ayrılmaz bir parçası olduğunu beyan ve kabul ederler. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir

3. SÖZLEŞMEYE KONU EĞİTİM PROGRAMININ ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ŞARTLARI

ALICI tarafından talep edilen eğitim programının içeriği ve şartları, Heal&More'e ait ve www.healandmoreacademy.com internet sitesinde detaylı olarak açıklanmıştır. Eğitim alan, Heal&More'in eğitime ilişkin olarak program içeriğini ve şartlarını okuyup inceledikten sonra kabul ettiğini açıkça beyan ve kabul eder.

EĞİTMEN tarafından verilecek olan eğitime ilişkin kontenjan, yalnızca Heal&More’in serbest iradesiyle dilediğince arttırılıp dilediğince azaltılmak üzere tek taraflı olarak belirlenebilecektir.

Heal&More tarafından belirlenen kontenjanın altında bir sayıda katılımcıdan işbu eğitime talep gelmesi durumunda verilecek eğitimin zamanın belirlenmesi, ertelenmesi veya iptal edilmesi konusunda Heal&More tek yetkilidir.

Heal&More tarafından yapılan eğitimler esnasında, eğitime katılan kullanıcıların sohbet alanından eğitmene ya da Heal&More’e küfür, hakaret vb. davranışlarda bulunması sonucunda sistemden atılma ya da para iadesi olmaksızın eğitime erişiminin kesilmesi hakkı tarafımızca saklı tutulmaktadır.

Heal&More tarafından yapılan online eğitimlerde kullanıcıdan kaynaklı internet erişim problemi vb. durumlarda eğitim kaydı 3 ay süre ile kullanıcıların ulaşabilecekleri şekilde www.healandmoreacademy.com adresinde kayıtlı bulunacaktır.

Kullanıcının canlı eğitim bitmeden ayrılması durumunda sorumluluk Heal&More’e ait değildir. Eğitim tarihinden itibaren 3 ay boyunca eğitim kayıtları www.healandmoreacademy.com adresinde kayıtlı bulunacaktır.

Kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin yanlış olmasından kaynaklı, eğitimle ilgili Heal&More tarafından yapılacak hatırlatma yada erişim problemlerinde sorumluk kullanıcıya aittir.

Eğitim programının başlatılabilmesi için işbu sözleşmenin kabulü yanı sıra işbu sözleşmenin, belirtilen toplam tutarın nakden ve defaten ödenmiş ya da kredi kartına veya aylık taksit usulü ile ödeneceğinin eğitim alan tarafından taahhüt edilmiş olması gerekmektedir.

Sözleşme konusu eğitimin/ürünün/hizmetin, vergileri dâhil satış fiyatları internet sitesinde belirtilmiştir.

Eğitimi satın alan kullanıcıların eğitim esnasında ekran kaydı vb. yöntemle verilen eğitimi kopyalaması, download etmesi, çoğaltması ve yayma girişiminde bulunması durumunda Heal&More tarafından kişi hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

4. TESLİMAT ŞEKLİ VE ADRESİ

Sözleşmeye konu hizmet dijital içerik hizmeti olduğu için, eğitim alan, satın alım işlemini yaptığı an hizmetten faydalanmaya başlayabilir. Dijital içerik hizmeti, eğitim alanın tercih ettiği satın alım planına göre aylık veya yıllık olarak eğitim alanın erişimine açık kalacaktır.

5. ÖDEME ŞEKLİ

Sipariş özeti sayfasında sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.

Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve tüketici arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder

Ödeme esnasında yetkisiz işlem ya da chargeback gibi durumlarda kullanıcının sorumlu olacağı ve cezai tazmin ile ilgili gerekli işlemlerin yapılabileceği.

6. CAYMA VE İPTAL/İADE HAKKI

Dijital içerik, yürürlükte bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4. maddesinde; "bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veri" olarak tanımlanmıştır. Aynı yönetmelikte kalıcı veri saklayıcısı; "tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam" olarak tanımlanmıştır. Heal&More tarafından işbu sözleşme çerçevesinde sunulan hizmet/ürün, bahse konu yönetmelikte tanımlanan dijital veri veya kalıcı veri saklayıcısı ile iletilecek ürün veya hizmet kapsamındadır.

27.11.2014 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m. 15/ğ "Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler" bakımından tüketicinin "cayma hakkı bulunmadığını" düzenlemektedir. Bu sebeple eğitim alan, Heal&More tarafından verilen hizmet ve ürünlerin, bahse konu yönetmelikte m. 15/ğ kapsamında olduğunu ve bu sebeple cayma hakkı bulunmadığını peşinen kabul ve beyan eder.

Cayma hakkı bulunmayan uzaktan eğitim hizmetlerinde alıcı, kayıt işlemlerini tamamlayıp bir süre sonra sözleşmeden dönerse cezai şart olarak 330,00-TL ödemekle yükümlüdür. Alıcı bu durumu itirazsız bir şekilde kabul ettiğini beyan eder.

İptal ya da iade gibi durumlarda kullanıcılara para iadesi yerine sistem üzerinden manuel olarak bakiye tanımlanacaktır. Kullanıcılar tanımlanan bakiyelerini daha sonra yapacakları alışverişlerinde kullanabilecektir.

7. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşmeye ilişkin taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Heal&More 'in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193.maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda alıcı, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

8. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu sözleşmenin süresi, alıcı tarafından sözleşmenin imzalandığı/dijital ortamda kabul edildiği tarihten itibaren başlar ve alıcının seçmiş olduğu eğitim programının süresine göre kendiliğinden sona erer. Alıcının sözleşmeyi okuyup kabul etmesi ile sözleşme kurulmuş sayılır ve seçilen ödeme planı dâhilinde alıcı ürün/hizmetin ücretini ödeme yükümlülüğü altına girer.

9. SON HÜKÜMLER

İşbu sözleşeme karşılıklı olarak ................... tarihinde müzakere ile tanzim ve imza edilmiş olup, 9 (dokuz) maddeden ibarettir. Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Uyuşmazlık durumunda Tüketici Mahkemeleri’nin yetkili olduğu kararlaştırılmıştır.

ALICI Heal&More

Destek hattı